Regulamin konkursu fotograficznego

Ocalić od zapomnienia

Gmina Bodzentyn w czterech porach roku

 (Ludzie, Przyroda, Zabytki)

Przepisy ogólne

1. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa w Leśnej, Proboszcz Parafii Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Radny Okręgu Leśna-Siekierno.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Świętokrzyski, Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Kielecki i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

3. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swoich umiejętności, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej (gminy Bodzentyn), ludzi, przyrody, zabytków.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Bodzentyn lub mieszkających na terenie gminy.

5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów; szkół ponadgimnazjalnych (np. licea, technika).

6. Tematycznie prace powinny dotyczyć obszaru gminy Bodzentyn.

7. Konkurs przebiega w czterech etapach:

Zima

Wiosna

Lato

Jesień

W każdym etapie prace można przesyłać w trzech kategoriach:

Ludzie

Przyroda

Zabytki

8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

Przepisy dotyczące prac

1. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Zdjęcia nie mogą być zgłaszane do innych konkursów plastycznych, ani wcześniej publikowane.

2. Każdy może wziąć udział we wszystkich lub w dowolnie wybranych etapach i kategoriach tematycznych konkursu.

3. Autor może przekazać maksymalnie 5 fotografii w danym etapie w określonej kategorii. Przykładowo w etapie Zima, biorąc pod uwagę trzy kategorie tematyczne będzie to maksymalnie 15 zdjęć. Ocenie podlegają pojedyncze zdjęcia.

4. Fotografie na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na płycie CD, DVD na adres:

Szkoła Podstawowa w Leśnej

Leśna – Stara Wieś 1

26 – 010 Bodzentyn

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: splesna.konkurs@interia.pl

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

6. Fotografie nie mogą być przetwarzane komputerowo (modyfikowane w programach graficznych).

7. Każda praca fotograficzna winna być szczegółowo opisana: imię, nazwisko autora, wiek,  adres, szkoła, klasa, opis (tytuł zdjęcia), etap (zima, wiosna, lato, jesień), kategoria (ludzie, przyroda, zabytki), data i miejsce wykonania, telefon kontaktowy, e-mail. Dane te dotyczące każdego ze zdjęć winny być zawarte w pliku tekstowym. Każde zdjęcie powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.

8. Przysłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników, rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.

10. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie i zastrzegają sobie prawo do zachowania przysłanych na konkurs fotografii.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej ekspozycji nadesłanych prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), nieodpłatnej publikacji na stronach internetowych, w prasie i innych materiałach o charakterze promującym region i gminę, a także w innych projektach organizowanych z wykorzystaniem zbiorów powstałego na bazie konkursu archiwum.

12. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być przekazane w podanych terminach:

Zima – do 25 marca 2012 r.

Wiosna – do 12 czerwca 2012 r.

Lato – do 29 września 2012 r.

Jesień – do 5 grudnia 2012 r.

13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Jury i ocena prac

1. Oceny prac dokonuje jury w składzie:

Antoni Myśliwiec – artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów

Fotografików – Okręg Świętokrzyski

Dr Piotr Rosiński – historyk sztuki, wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki –

Oddział Kielecki

Ks. dr Leszek Sikorski – proboszcz parafii Bodzentyn

Andrzej Dębicki – radny okręgu Leśna-Siekierno w gm. Bodzentyn

Dr Urszula Oettingen – historyk, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

 

2. Po zakończeniu każdego etapu jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac i przyzna nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w trzech kategoriach tematycznych (ludzie, przyroda, zabytki) i trzech kategoriach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

4. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

6. Wyniki konkursu oraz prace nagrodzone i wyróżnione zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

7. Podsumowaniem będzie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, która odbędzie się po zakończeniu czwartego etapu konkursu w końcu 2012 r.

W przypadku wątpliwości i pytań więcej informacji o konkursie udziela Urszula Oettingen, tel. 601-489-314, e-mail: uoettingen@op.pl

 

Komitet Organizacyjny

Anna  Szafraniec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej

Ks. dr Leszek Sikorski – Proboszcz parafii Bodzentyn

Andrzej Dębicki – Radny okręgu Leśna-Siekierno w gm. Bodzentyn

Dr Urszula Oettingen – Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna