Zakończenie konkursu na projekt rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie i pleneru malarskiego z udziałem studentów Politechniki Świętokrzyskiej

kgpW sobotę 15 lipca 2017 r. w Bodzentynie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu i pleneru rysunkowo-malarskiego, którego uczestnikami byli studenci Politechniki Świętokrzyskiej.

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedrę Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach było opracowanie projektu koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem.

Projekt konkursowy zakładał przygotowanie propozycji funkcjonalno-użytkowej ruin Pałacu Biskupów Krakowskich, terenu wokół stawów biskupich, a także propozycje architektoniczne dla obiektów planowanych w tej strefie m.in. muszli koncertowej i ścieżki edukacyjnej, zadaszonych stoisk do handlu, parkingu. Uwzględnić należało ukształtowanie terenu oraz istniejącą zieleń. Opracowana koncepcja musiała odpowiadać wytycznym konserwatorskim i przyrodniczym.

Prace wykonano w ramach ćwiczeń projektowych konserwacja i ochrona zabytków, prowadzonych przez dr inż. arch. Małgorzatę Doroz-Turek, dr. inż. arch. Marka Barańskiego, mgr inż. arch. Jagodę Juruś. Ze strony Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn pomoc w konkursie zapewniały dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen i mgr Justyna Gawlik inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych UMiG w Bodzentynie.

W konkursie wzięło udział 33 studentów kierunku Architektura, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, w tym 32 realizujących studia stacjonarne II stopnia, semestr I, i jedna osoba będąca na studiach stacjonarnych II stopnia, semestr III. Na konkurs wpłynęło 17 prac.

W dniu 6 lipca 2017 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach zebrała się Komisja konkursowa, która obradowała w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki PŚK;
  2. Członek Komisji – dr hab. Urszula Oettingen, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn;
  3. Członek Komisji – dr hab. Stanisław Huruk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii;
  4. Członek Komisji – mgr Anna Adamczyk, starszy inspektor, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach;
  5. Członek Komisji – mgr inż. arch. Włodzimierz Pedrycz, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach;
  6. Członek Komisji – mgr Marcin Sikorski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie;
  7. Członek Komisji – Jan Zygalewicz, Radny Rady Miejskiej w Bodzentynie (nieobecny);
  8. Członek Komisji – dr inż. arch. Marek Barański, adiunkt, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK;
  9. Członek Komisji – dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek, adiunkt, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK;
  10. Sekretarz Komisji – mgr inż. arch. Jagoda Juruś, asystent, Wydział Budownictwa i Architektury PŚK.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi projektami i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny przyznała:

I MIEJSCE – inż. arch. Anna Kisiel, inż. arch. Marta Leszkowicz

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

II MIEJSCE – inż. arch. Małgorzata Kałuża

(studentka kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

III MIEJSCE – inż. arch. Karolina Huk, inż. arch. Lidia Jańczy

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr).

Równocześnie Komisja doceniając wkład i zaangażowanie w opracowane koncepcje przyznała wyróżnienia honorowe:


WYRÓŻNIENIE
– inż. arch. Kinga Gola, inż. arch. Klaudia Zygmunt – za współczesną interpretację ogrodu przedpałacowego oraz wprowadzenie nowej bryły do ruin

(studentki kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, I semestr)

WYRÓŻNIENIE – inż. arch. Paweł Szumilas – za opracowanie projektu koncepcyjnego konserwacji ruin z częściową rekonstrukcją pałacu (student kierunku Architektura, studia stacjonarne II stopnia, III semestr).

W spotkaniu w Bodzentynie, będącym również podsumowaniem ważnego etapu współpracy obydwu instytucji, wzięli udział przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, członkowie Komisji konkursowej, prof. Stanisław Huruk, Marcin Matysek przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, reprezentanci władz samorządowych z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Kózką, Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn, drużynowi ZHP z Bodzentyna, studenci – uczestnicy konkursu i pleneru.

Zgromadzonych przywitał Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, który podziękował organizatorom i uczestnikom za pomoc i udział w tych dwóch ważnych wydarzeniach, mających na celu promocję i zaprezentowanie nowego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe Bodzentyna. Jednocześnie mówił o staraniach dotyczących pozyskania środków finansowych na zagospodarowanie wzgórza zamkowego i przyległych terenów. Poinformował, że samorządy gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich złożyły wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Całkowity koszt projektu wynosi około 20 mln zł, wnioskowano o dofinansowanie w kwocie około 16 mln zł.

Prof. Urszula Oettingen przypomniała początek współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Podkreśliła znaczenie utrwalenia krajobrazu i zabytków naszej gminy w pracach konkursowych, rysunkowych i malarskich. Zauważyła, że nagrodzone projekty mogą stać się cenną wskazówką dla przygotowania profesjonalnego projektu rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej obszar wzgórza zamkowego wraz z otoczeniem. Poinformowała również o otrzymaniu na rok bieżący dotacji w wysokości 150 000 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie prac ratunkowych, mających na celu zabezpieczenie murów pałacu. Jest to konieczny warunek prowadzenia dalszych prac rewaloryzacyjnych przy obiekcie.

Prof. zw. dr hab. Marek Iwański Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej dziękował za bardzo dobrą współpracę i wyraził nadzieję, że będzie ona kontynuowana w następnych latach. Prof. Lucjan Kamionka Przewodniczący Komisji konkursowej odczytał protokół z rozstrzygnięcia konkursu. Anna Adamczyk reprezentująca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach z uznaniem wypowiadała się o poziomie projektów i ciekawych propozycjach dotyczących zwłaszcza wyważonego zaadaptowania murów pałacu dla celów muzealno-wystawienniczych. Witold Comber artysta plastyk wspomniał o współpracy z Politechniką przy odbudowie kościoła Św. Ducha w Bodzentynie.

W tym samym dniu odbyło się zakończenie pleneru rysunkowo-malarskiego, w którym wzięło udział 9 studentów. Swoje prace wykonywali pod opieką artystyczną prof. Waldemara Kozuba z Politechniki Świętokrzyskiej. Studenci malowali wybrane fragmenty i obiekty Bodzentyna oraz Świętej Katarzyny. Prof. Waldemar Kozub przedstawił zgromadzonym uczestników pleneru i przekazał wspólnie z Dziekanem upominki ze strony uczelni. Szczególnie wyróżniono prace dwóch studentek z Ukrainy: Viktorii Romanchenko i Hanny Savchenko.

Następnie Burmistrz Dariusz Skiba wręczył zwycięzcom, uczestnikom konkursu i pleneru oraz ich opiekunom nagrody, dyplomy pamiątkowe i upominki.

Wystawa prac konkursowych oraz z pleneru rysunkowo-malarskiego będzie dostępna do zwiedzania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do połowy września 2017 r. Przedstawiono na niej w całości 3 nagrodzone i 2 wyróżnione prace oraz wybrane fragmenty pozostałych 12 projektów. Serdecznie zapraszamy.

Urszula Oettingen

 

Fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen,

MGCKiT w Bodzentynie