Urszula Oettingen

              Urszula Oettingen, ur. w Tarnowie, absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Po studiach pracowała w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie zajmowała się dokumentacją i ochroną  miejsc pamięci narodowej oraz zabytków sepulkralnych. Obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr hab. Urszula Oettingen jest pasjonatką dziejów regionu świętokrzyskiego. Zainteresowania badawcze: społeczeństwo polskie w XIX i XX w., I wojna światowa ze szczególnym  uwzględnieniem Legionów Polskich i ziemiaństwa; rola miejsc pamięci narodowej w budowaniu tożsamości narodu i społeczności  lokalnych, historia straży pożarnych. Autorka 5 książek, ok. 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych.

Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością społeczną. W latach 1988-1995 współpracowała z Austriackim Czarnym Krzyżem w zakresie renowacji  cmentarzy z I wojny światowej na ziemiach polskich. Angażowała się w odbudowę miejsc pamięci narodowej na terenie Kielc i Kielecczyzny. Uczestniczyła m.in. w pracach Komitetu Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego w Kielcach oraz Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości w Kielcach.

W latach 1993-2004 przewodnicząca Komisji Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi w Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwsza w regionie zapoczątkowała i przez kilkanaście lat organizowała listopadowe kwesty na konserwację cmentarzy kieleckich, co dało przykład do podejmowania takich działań w wielu miejscowościach. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i  Zabytków Miasta Krakowa, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 2006 r. członek Rady Programowej Muzeum Historii Kielc.

W 2010 r. rozpoczęła działalność społeczną na terenie gminy Bodzentyn w dziedzinie kulturalno-oświatowej i utrwalania pamięci historycznej. Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Za działalność społeczną i naukową otrzymała nagrody i odznaczenia: Odznaczenie Austriackiego Czarnego Krzyża za opiekę nad cmentarzami wojennymi – 1990, Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej w Sydney za opiekę nad miejscami pamięci narodowej – 1992, Złoty Krzyż Zasługi za zaangażowanie w ochronę dóbr kultury nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2001, Srebrny Medal Opiekuna  Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  – 2002, „Nagroda Kielc” za ratowanie zabytkowych kieleckich nekropolii i propagowanie historii miasta przyznana przez Prezydenta Miasta Kielc – 2003, Nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2004 i 2007 r., I nagroda za pracę Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach. Studium działalności w latach niewoli narodowej, Kielce 2010 przyznana przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 2011, Świętokrzyska Nagroda Kultury w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego nadana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – 2011, Złota odznaka i dyplom za trud wniesiony na rzecz organizacji marszów Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. na trasie Suchedniów-Bodzentyn przyznana przez Federację Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Tradycji Powstania 1863 r. (Związek Strzelecki)2013.

Urszula Oettingen działa w Związku Rodowym rodziny von Oettingen, który ma swoją siedzibę w Niemczech. Należą do niego osoby z całego świata noszący to nazwisko i pochodzący od założyciela rodu Diricka Ottynck, na przełomie XV i XVI w. mieszkającego w okolicach Münster. W czerwcu 2012 r. uczestniczyła wraz z mężem i synem w kolejnym zjeździe rodziny Oettingen w Rydze na Łotwie. Jej przodek Johann von Oettingen był burmistrzem tego miasta. W 1687 r. otrzymał szlachectwo z rąk króla Szwecji Karola XI Gustawa. W 1710 r. w czasie najazdu wojsk rosyjskich ocalił miasto od zniszczenia. Dlatego jego osoba znalazła szczególną pamięć w historii Rygi. Podczas obecnego zjazdu Urszula Oettingen wraz z rodziną zostali przyjęci przez władze miasta, przedstawicieli ambasady niemieckiej i szwedzkiej oraz wpisali się do księgi Rady Miasta Rygi jako „polscy”, mieszkający na Kielecczyźnie, potomkowie bohaterskiego burmistrza.

 

Ryga 2012: